h

Wethouder Van de Wardt spreekt onwaarheden uit

13 juli 2018

Wethouder Van de Wardt spreekt onwaarheden uit

Foto: Heini Peters / Raadsinformatiesysteem Oude IJsselstreek

Donderdag 12 juli kwamen, in het zomerreces, de raadscommissies Financiën en Fysieke Leefomgeving van Oude IJsselstreek bij elkaar, om te vergaderen over het raadsvoorstel omtrent de verhoging van het budget voor de nieuwbouw van het Almende College, afdeling vmbo. 

 

Het voorstel van wethouder Peter van de Wardt, om in de eerste week van het zomerreces zowel de commissievergadering als de raadsvergadering over dit onderwerp te agenderen werd in de gezamenlijke vergadering van presidium en agendacommissie afgewezen. De raad wil voldoende tijd om zich te kunnen inlezen in de stukken. En daar zat donderdagavond meteen het heikele punt: de onderliggende stukken bij het raadsvoorstel. Deze werden niet aan de raad ter beschikking gesteld, maar als geheime en vertrouwelijke stukken ter inzage gelegd op de griffie in het gemeentehuis. En geheim en/of vertrouwelijk betekent dat raads- en commissieleden de stukken wel mogen inzien, maar er niets uit mogen kopiëren om het thuis nog eens verder te kunnen bestuderen.

 

Bij de geheime documenten zat ook een brief van het bestuur van Achterhoek VO, de overkoepelende organisatie van alle middelbare scholen in de Achterhoek, gericht aan de gemeenteraad. Op de vraag van meerdere fracties uit de oppositie, wie dat op dat document geheimhouding had gelegd, kwam de wethouder met een warrig antwoord, hoe de poststromen op het gemeentehuis verlopen; via de postkamer naar de betreffende afdeling en als het de raad betreft, naar de griffie. Maar naar zijn zeggen, niet door het college. 

 

Echter, in het raadsvoorstel, dat ondertekend is door het College van Burgemeester en Wethouders, stond de volgende zinsnede: “Bijlage 1 is de brief van Achterhoek VO gericht aan de gemeenteraad, ter onderbouwing van de stijging van de bouwkosten. Deze is bewust betrokken bij dit college- en raadsvoorstel, en niet apart verzonden aan de raad.” Heini Peters, raadslid van de SP, confronteerde in het openbare deel van de vergadering de wethouder met deze zin en vroeg de wethouder of de constatering dat de wethouder na meerdere keren vragen, onwaarheden had verteld. Het antwoord van de wethouder was bevestigend: hij had onwaarheden verteld. Maar, zo vertelde hij, Achterhoek VO had in de brief gevraagd om prudent met de inhoud van de brief om te gaan. Peters reageerde hierop met de mededeling dat nergens in de brief gevraagd werd om prudentie. Onwaarheid nummer twee van de wethouder. 

 

Om tot een goed oordeel en uiteindelijk besluitvorming te komen, moeten raadsleden zoveel mogelijk informatie ter beschikking krijgen. Informatie, die tot nu toe alleen ter inzage heeft gelegen bij de griffie. De oppositie is hier zeer ontevreden over. Zeker toen ook nog eens bleek dat wethouder Van de Wardt meerdere keren niet de waarheid had gesproken. 

 

Op donderdag 23 augustus is de ingelaste raadsvergadering over dit onderwerp.

 

Geluidsfragment: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Algemene-zaken-Financien-en-Economie-AFE-1/2018/12-juli/20:00/Audio-commissie-12-7-2018-2e-OPENBARE-deel-1.MP3

 

Reactie toevoegen

U bent hier