h

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022. Voor elkaar.

                                    VOOR ELKAAR
       Verkiezingsprogramma van de SP Oude IJsselstreek

Zorg voor iedereen

Iedere inwoner van Oude IJsselstreek krijgt de zorg die zij/hij nodig heeft. Onze gemeente is verantwoordelijk voor de zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de wet die er voor zorgt dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Onder deze wet vallen bijvoorbeeld thuiszorg en regiotaxi-vervoer. Naast de mensen die deze zorg ontvangen zijn er ook veel mensen werkzaam in de zorgverlening. Dit is verantwoordelijk en, vaak, zwaar werk waar een fatsoenlijk salaris tegenover moet staan. De gemeente Oude IJsselstreek draagt er zorg voor dat de bedrijven die zorg leveren hun personeel volgens CAO betalen en voorkomen daarmee de ‘Race naar de bodem’ die op dit moment in de zorg gaande is. Daarom wordt geld uit de rijksbijdrage aan de Wmo alleen aan Wmo uitgegeven.

Onze gemeente vergrijst in hoog tempo en de vraag naar Wmo ondersteuning stijgt. We kunnen dus verwachten dat de bijdrage van het Rijk voor de Wmo in de nabije toekomst niet voldoende zal zijn. Voor de SP staat zorg voorop. Als de Wmo bijdrage niet voldoende blijkt, vullen we het budget aan uit de algemene begroting van de gemeente.

Jeugdzorg staat onder grote druk. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om te spelen. Jongerenwerkers zijn onmisbaar en bieden jongeren een betere plek in de eigen wijk. We zijn voor laagdrempelige jeugdzorg, dicht bij jongeren in de buurt. We gaan voor goed bereikbare onafhankelijke en professionele wijkteams, waar voldoende kennis aanwezig is. Wij maken ons grote zorgen over de uitvoering door Veilig Thuis. Wij zullen zeer goed toezien dat de uitvoering van de jeugdzorg aan onze kwaliteitseisen voldoet.

Armoedebestrijding

Volgens de SP moet de gemeente voorop lopen in armoedebestrijding. Oude IJsselstreek staat bovenaan in de lijst van armste gemeenten in Nederland. Armoede zorgt voor een rem op de ontwikkeling van mensen. Het zorgt voor een neerwaartse spiraal waar weinigen op eigen kracht uit kunnen komen. Met name kinderen die in armoede opgroeien hebben minder kansen in onze maatschappij. Armoede is geen schande en moet zo snel mogelijk worden aangepakt om grote problemen te voorkomen.
De gemeente zoekt actief naar mensen/gezinnen met armoedeproblemen. Daarvoor werkt men samen met andere instanties (woningbouwcorporaties, kerk/moskee, wijkagent, onderwijs). De gemeente gaat actief informeren over de mogelijkheden van ondersteuning in armoede bestrijding. Daarvoor gaat de gemeente de wijken in, direct in gesprek met mensen die een hulpvraag hebben.
De SP staat voor een mobiel Team voor Armoedebestrijding dat mensen met armoedeproblemen actief opzoekt en ondersteunt in het oplossen van de problemen. Daarnaast verhogen wij de minimaregelingen tot 120% van de bijstandsnorm zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken.

Een leefbare gemeente

Een gemeente is niets zonder actieve inwoners. Oude IJsselstreek kent een rijk verenigingsleven waardoor de dorpen en stad leefbaar blijven. Door krimp en vergrijzing staat het verenigingsleven wel onder druk. Daarnaast wordt er, door overheidsbeleid, steeds meer van vrijwilligers verwacht. De ‘normale Nederlander’ werkt, is actief in een of meerdere verenigingen, betrokken bij de school van haar/zijn kinderen, collecteert voor goede doelen, (mantel)zorgt voor de ouders of de buren en houdt de buurt schoon. Dat wordt te veel voor een ‘normaal’ mens. Daarom zetten wij ons in om onze vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Oude IJsselstreek is een gemeente waarin het veilig wonen is voor iedereen. De SP staat er voor dat er voldoende aanspreekbare politieagenten op straat zijn.
De gemeente ondersteunt cultuur, sport en vrijwilligerswerk in onze gemeente. Dit gebeurt via een fonds voor culturele ondersteuning. Daarnaast stelt de gemeente kennis en ervaring beschikbaar aan clubs en verenigingen waardoor deze begeleidt worden in het vinden van de wegen in de ambtelijke molens.

Wonen

Oude IJsselstreek heeft te veel grond waarop we, als krimpgemeente, weinig woningen mogen bouwen. We zijn een gemeente met veel inwoners die een laag inkomen hebben en waar veel dure woningen* lang te koop staan of niet werden verkocht. Wij willen zoveel mogelijk noodzakelijke woningen bouwen, koop- en huur-, voor mensen met lage inkomens. We willen zo snel mogelijk af van ‘het stoplichtenmodel’ omdat dat ons beperkt in het leveren van maatwerk. Daarnaast moet het voor particulieren makkelijk zijn op eigen erf zelf te bouwen. De Achterhoek heeft een cultuur van bouwen voor ‘de kinderen’ op eigen erf en dat mag niet lijden onder de beperking van het nieuwbouwareaal en de drang van de gemeente om alleen op bouwgrond uit eigen portefeuille te willen bouwen.

Werkgelegenheid

Toerisme is een steeds belangrijker werkgever. De aanleg van nieuwe fietspaden, zijstraten aan Oude IJssel en Aa en het groene karakter van onze gemeente en regio trekken steeds meer mensen. Oude IJsselstreek telt een groot aantal MKB bedrijven en ook een aantal grote internationaal opererende bedrijven. Samen met de provincie Gelderland zorgen we er voor dat infrastructuur en voorzieningen voor het functioneren van deze bedrijven verbetert. Zo blijft Oude IJsselstreek een interessante vestigingsgemeente voor bedrijven. Ook bij het verlenen van vergunningen wordt beter samengewerkt met het bedrijfsleven. De gemeente staat open voor bedrijven die uit willen breiden of zich in onze gemeente willen vestigen. Hierbij worden uiteraard ook omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Groene gemeente

Oude IJsselstreek is een groene gemeente. De SP wil dat graag zo houden. We staan voor een goed, nieuw, bomenbeleidsplan, waarin een verantwoord kap- en snoeibeleid is vastgelegd en dat is opgesteld met instemming van externe deskundigen en betrokken belangengroepen. Kappen vanuit economisch perspectief wijzen we af. Onderhoudsplannen worden opgesteld in samenspraak met betrokkenen. Met agrarische bedrijven worden afspraken gemaakt over meer ecologische zones langs akkers en weilanden. Leegstaande bedrijfspanden worden gesaneerd en, indien mogelijk, teruggegeven aan de natuur. Ons mooie landschap moet in stand worden gehouden voor de komende generaties.

Duurzaamheid

De SP staat voor de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De SP wil dat Oude IJsselstreek in 2030 een emissieloze gemeente is. Dit betekent dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door zo snel mogelijk te vergroenen. Daartoe moeten we soepel omgaan met vergunningaanvragen voor plaatsen van zonnepanelen. Windmolens mogen worden geplaatst, mits de omgeving het hier mee eens is. Dit kan worden bereikt door omwonenden mee te laten delen in de opbrengsten van windenergie.

Mobiliteit

De SP wil dat alle plaatsen van onze gemeente bereikbaar zijn via OV. In de grote plaatsen zal men via de vaste buslijnen en de verdubbelde regionale spoorlijn Arnhem - Winterswijk kunnen komen. De kleinere dorpen worden via het flexibele net bereikt. Bij het onderhoudsprogramma van de wegen wordt gekeken naar noodzakelijkheid, dus de kwaliteit van de weg, ipv. naar een vaste planningsagenda.

Cultuur en sport

Mensen maken hun dorpen leefbaar door activiteiten, van carnavalsvereniging tot voetbalclub, te organiseren. De gemeente zorgt er voor dat er in ieder dorp goede en betaalbare faciliteiten zijn waar deze activiteiten kunnen worden georganiseerd. Daarmee ondersteunen we brede cultuur over de hele gemeente. Het Dru industriepark krijgt alleen nog subsidie voor het organiseren van culturele, onderwijs en innovatieve activiteiten. Oude IJsselstreek beschikt over diverse goede sportvelden en -hallen. Wij houden dit hoge niveau in stand. Kinderen moeten altijd lid kunnen zijn van een vereniging. Vanuit het kindpakket jeugdarmoedebestrijding stelt de gemeente hiervoor vouchers beschikbaar.

Financiën

De SP staat voor stabiele financiën van de gemeente. Ooit waren we een ‘rijke’ gemeente, met 40 miljoen op de bank uit de verkoop van NUON aandelen. Prestigeprojecten en de aankoop van te veel bouwgrond hebben de afgelopen 15 jaar deze miljoenen laten verdampen. Die rijkdom is verdwenen en, al staat de gemeente er financieel niet slecht voor, er moeten keuzes worden gemaakt. De SP kiest voor mensen, zorg, werkgelegenheid en leefbaarheid.

Heel de mens
Wij hebben een beknopt verkiezingsprogramma waarin de voor ons belangrijkste punten vernoemd staan. De SP is een partij met een duidelijke ideologie. Alle vraagstukken die wij op straat of in de gemeenteraad tegenkomen leggen we langs de maatlat van de SP. Ons beginselprogramma ‘Heel de mens’, waarin de drie kernpunten Gelijkwaardigheid, Menselijke waardigheid en Solidariteit centraal staan, is hierbij onze basis.

*(146 woningen boven de 200.000,- op Funda 08-11-2017)
SP

U bent hier