h

VERVUILING van het debat of ONDEMOCRATISCH en DISCRIMINEREND...

16 februari 2011

VERVUILING van het debat of ONDEMOCRATISCH en DISCRIMINEREND...

Donderdag 10 februari waren Maurits Gemmink, Elja Versteeg en Gerard Hubers van SP afd. i. o. Oude IJsselstreek op bezoek bij burgemeester Hans Alberse en griffier Jeroen van Urk van gemeente Oude IJsselstreek. Na het hartelijk welkom betoonde burgemeester Alberse zich verheugd over het feit, dat een nieuwe groep enthousiaste burgers zich had verenigd in een politieke partij om zich in te zetten voor het welzijn in de gemeente.

Aanleiding voor het gesprek was een uitnodiging door de burgemeester op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oude IJsselstreek. Het werd volgens hem tijd voor een kennismaking. Het gesprek kreeg een extra lading door het niet toestaan door het raadspresidium (de voorzitters van de raadsfracties) van inspreekrecht tijdens de raadsvergadering van 20 januari jl. aan de SP.

In een goed gesprek werden de standpunten over het inspreekrecht uiteengezet. Die staan lijnrecht tegen over elkaar. De gemeenteraad oordeelt, dat politieke partijen, die niet in de raad vertegenwoordigd zijn, niet mogen inspreken in de raadsvergadering, omdat dit vervuiling van het politieke debat zou veroorzaken. Daartoe is het Reglement van Orde via raadsbesluit van 24 januari jl. aangepast. De SP is van mening, dat het uitsluiten van burgers of groepen van burgers ondemocratisch en discriminerend is.

De kwestie is tot in de landelijke dagbladen uitgemeten en ook in het ambtenarenblad “Binnenlands Bestuur” is het onderwerp uitgebreid aan de orde geweest. In de diverse bladen hebben voor- en tegenstanders hun visie gegeven, maar daardoor zijn de beide standpunten niet veranderd. Door SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak zijn vragen gesteld aan minister Donner van Binnenlandse Zaken. Maurits stelde voor tot die uitspraak het verschil van inzicht te laten rusten. Een goed voorstel volgens de burgemeester.

Vervolgens werd het gesprek voortgezet met een nadere kennismaking, waarin de burgemeester nog eens de intentie van de gemeente tot bevordering van transparantie en burgerparticipatie benadrukte. Daarbij werd ook het inspraakrecht onder de loep genomen. Alberse noemde de betrekkelijk korte tijd, dat het inspraakrecht bestaat en dat het presidium per geval kan beslissen of iemand in de raad mag inspreken. De SP-ers reageerden meteen, dat dat toch wel erg veel van willekeur weg had. De fractievoorzitters, die toch behoorlijk politiek gekleurd zijn, bepalen nu wie zij wel of niet laten spreken. “Over een gat in de gemeentelijke weg mag je als belanghebbende inspreken, over een gat in de gemeentelijke financiën niet”, is dan al gauw gedacht.

Maurits vertelde over de bliksemstart van de SP in Oude IJsselstreek en het enthousiasme van de actieve leden. De SP zet zich in voor een sociale samenleving, waaraan iedereen kan participeren De SP is hier bezig met een degelijke opbouw van de afdeling in Oude IJsselstreek en wil aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen, over ongeveer 3 jaar, meedoen. Daarvoor is nu al begonnen met het selecteren en opleiden van kandidaten. Degelijk onderzoek en goede voorbereiding zijn kenmerken van het doen en laten van de SP.

De SP-ers werden bovendien vooraf gewaarschuwd van uit verschillende kanten over de slangenkuil, waarin ze zich begaven door mee te doen aan de plaatselijke politiek in Oude IJsselstreek. Naar aanleiding van de vraag van Maurits over het vertrek, onlangs, van enkele raadsleden en hun overwegingen daartoe, kwam naar voren, dat er, diplomatiek gezegd, inderdaad niet altijd even goed gecommuniceerd werd in de raad.
Na een hartelijk afscheid van de burgemeester deed Jeroen van Urk de SP-ers uitgeleide.

U bent hier