h

Met lef samen bouwen aan onze toekomst!

8 juli 2018

Met lef samen bouwen aan onze toekomst!

Foto: Annemiek Kamphuis

Mijnheer de voorzitter, de bespreking van deze voorjaarsnota heeft wel een speciaal karakter. Een: omdat deze voorjaarsrapportage de eerste rapportage is van het nieuwe college en twee: op 15 mei is het nieuwe coalitieprogramma verschenen, waarop de raad een reactie zou geven! Helaas ontweek de coalitieprogramma deze discussie met een verwijzing naar de bespreking van de voorjaarsnota.

Dus onze reactie op de voorjaarsnota heeft ook betrekking op het
coalitieprogramma: met lef samen bouwen aan onze toekomst. Deze
voorjaarsnota, moet dan ook blijk geven van lef en samen.

De raadspartijen hebben zich, naar aanleiding van het coalitieprogramma,
zich gezeglijk beraden en onder het trefwoord: “Samen”, hun visie op
tafel gelegd in een bundel die straks zal worden aangeboden. Hierover
hoort u straks meer.

Doel van de inbreng van de SP bij de bespreking van deze voorjaarsnota.

Deze richt zich voornamelijk op het programma 2, Een Leefbare gemeente, en
wel op de inhoud van blz. 7 en 8, waar het “Meedoenbeleid”is beschreven.

Ik citeer: “Doordat mensen meedoen, kunnen zij een waardevolle
bijdragen leveren en ook een beroep doen op die gemeenschap. De SP is
het hier helemaal mee eens. Maar dan komt het.

Sommige inwoners ervaren belemmering om mee te doen. En dan komt er een opsomming.

Belemmeringen
die voortkomen vanuit: de lichamelijke, psychische of verstandelijke
gesteldheid van de inwoner. Ook andersoortige barrières zoals taal,
(sub) cultuur, of financiën kunnen ook een belemmering vormen. Met het
benoemen van al deze groepen, kan het college met droge ogen toch niet
volhouden, dat het om sommige inwoners gaat. De SP heeft al bij de
bespreking van het Inclusiebeleid, aangegeven dat er onderzoekingen
zijn waar men over 15% van de inwoners gaat, ofwel in onze gemeente 6000
inwoners. Zonder met deze opsomming compleet te zijn zal ik toch een
paar groepen benoemen.

* Mensen met lichamelijke problemen: Gehandicapten, langdurig zieken, ouderen in de WMO, eenzamen enz.

* Mensen met een verstandelijke beperking, vooral kinderen enz.

* Mensen met psychische problemen: GGN patiënten, autistische mensen, PTSS, verslaafden,

* Mensen met taal /cultuurproblemen: laaggeletterden, vluchtelingen, statushouders,

kinderen in de Jeugdzorg, enz.

*Mensen met een financiële beperking: Bijstandsgerechtigden, mensen met
een Wajonguitkering, mensen met een inkomen onder de armoedegrens,
mensen met schulden enz.

Dus u ziet en hoort, dat het over veel meer gaat dan over Sommigen.

Deze mensen moeten meer aandacht en ondersteuning hebben om hen ook te laten meedoen.De SP toont lef om het ook voor deze mensen op te nemen.Niet alleen Lef, maar wij beschouwen het als onze plicht om voor deze mensen op te komen.

Motie

Omdat de SP het beleid voor deze groepen volstrekt onvoldoende vindt, komen wij met een motie onder de titel:

Op weg naar een armoede-vrije gemeente Oude-IJsselstreek.

In Winterwijk is de wethouder daarmee gekomen, dus het is geen onmogelijke opgave. Het is een kwestie van: Waar leg je de prioriteiten?

Een paar punten uit deze motie wil ik graag nog toelichten.

Maatwerk. Het laten slagen van het Meedoenbeleid is in onze gemeente een grote prioriteit. Dit kan alleen slagen op basis van Maatwerk. Ook dit woord wordt vaak in het coalitieprogramma en deze voorjaarsnota genoemd.
Het woord meedoenbeleid is het wondermiddel. Als SP geloven wij
daar ook in. Maar! Maar!

Maatwerk kan bijna uitsluitend geleverd worden op basis van een keukentafel gesprek.

De mensen waarover wij het hier hebben zijn geen mensen die naar de
gemeente, buurhuizen, spreekuren en dergelijke gaan om zich te laten
informeren over de mogelijkheden om hun probleem op te lossen.
Laat staan, dat zij hun probleem kunnen omschrijven. Het zijn juist deze
mensen die hulp nodig hebben op basis van een persoonlijk gesprek bij
hen aan de keukentafel. Daarom vindt de SP dat maatwerk alleen geleverd kan worden in gesprekken aan de keukentafel.

Wij pleiten er dan voor om hiervoor een fijnmazig netwerk op te zetten,
bestaande uit wijkteams onder regie van buurtcoaches. Destijds is dat in
Doetinchem opgezet door onze burgemeester, wethouder van Doetinchem.
Het werkt daar heel goed.

Om financieel uit te kunnen, kunnen we ons afvragen of bij deze prioriteit onze gebiedsmakelaars nog nodig zijn.

Laaggeletterdheid. Hier wil ik niet over zeggen, omdat de motie van D66 en de toelichting dat probleem ruim aan bod komt.

Bijstanduitkeringen (Laborijn) De motie van de VVD over een amendement op de kadernota ondersteunen wij graag.

Natuurlijk moeten er prestatieafspraken zijn. Minimaal15 % minder in de bijstand in 2025.In de voorjaarsnota hebben wij geen enkele passage gevonden over de participatiewet.

Mensen met een langdurig laag inkomen onder de armoedegrens. (financiën)

De situatie bij mensen die langdurig een laag inkomen hebben (4 a 5 jaar) is dikwijls schrijnend. De armoede en sociale uitsluiting is in 2018 niet verminderd, schrijft het CBS.

Enkele cijfers volgens dit rapport:

*Van de ruim 7,2 miljoen huishoudens is ons land moesten 590.000 in 2016
rond komen van een laag inkomen. Dat is 8.2 % . Net zoveel als in 2015. Neem die 8% in onze gemeente dan spreken we over minimaal 200 a 3oo huishoudens.

* 224.000 huishoudens moesten al vier jaar of meer rondkomen van een laag inkomen.

Dat waren er 15.000 meer dan in 2015..

Projecteren we dit weer op onze gemeente, dan komen we minimaal uit bij 150 huishoudens. Neem alleen maar het aantal mensen dat meer dan vier jaar in de bijstand zitten.

Ondanks de toenemende welvaart waarvan veel mensen profiteren is er nog steeds een grote groep, waarvoor dit niet geldt. De armoede is alleen maar
toegenomen. Uitsluiting is hiervan het gevolg. Met het inclusiebeleid en armoedebestrijding kan uitsluiting worden tegengegaan en het meedoen worden bevorderd.

Door onze doelstelling in de motie: Op weg naar een armoede –vrije gemeente
Oude-IJsselstreek in 2015, kunnen wij als gemeente een belangrijke
bijdragen om uitsluiting te voorkomen en meedoen te bevorderen.

Natuurlijk zijn we blij met de nieuwe communicatievisie. De SP hoopt dat dit een belangrijke bijdragen kan zijn tegen versimpeling van de aanvraagprocedures.

Oude IJsselstreek is een groene gemeente. De SP wil dat graag zo houden. We staan voor een goed, nieuw, bomenbeleidsplan, waarin een verantwoord kap- en snoeibeleid is vastgelegd en dat is opgesteld met instemming van externe deskundigen en betrokken belangengroepen. Kappen vanuit economisch perspectief wijzen we af. Onderhoudsplannen worden opgesteld in samenspraak met betrokkenen. Met agrarische bedrijven worden afspraken gemaakt over meer ecologische zones langs akkers en weilanden. Leegstaande bedrijfspanden worden gesaneerd en, indien mogelijk, teruggegeven aan de natuur. Ons mooie landschap moet in stand worden gehouden voor de komende generaties.

 

Reactie toevoegen

U bent hier