h

Hoog tijd voor een ambitieus Gelders klimaatplan

7 maart 2018

Hoog tijd voor een ambitieus Gelders klimaatplan

Foto: Maurits Gemmink

Acht fracties uit de Gelderse Staten hebben het initiatief genomen
om een Klimaatplan te maken. Zij willen daarmee het Klimaatakkoord van Parijs vertalen Gelderland. De ambities zijn hoog 55% minder
uitstoot van broeikasgassen in Gelderland in 2030. En de éigen
organisatie is in 2030 of eerder klimaatneutraal. Het plan spoort de
provincie aan om samen met anderen stevige stappen te zetten.

SP-Statenlid Paul Kusters is een van de initiatiefnemers: “Het is
voor de meeste mensen duidelijk dat de verandering van het klimaat
ingrijpende gevolgen heeft en dat handelen noodzakelijk is. We moeten
meer doen dan het energiegebruik verminderen. Het vraagt ook om
bewustwording bij alle activiteiten waarbij broeikasgassen worden
uitgestoten. Dit voorstel geeft dat wind in de rug. We willen meer
richting, concrete projecten en een grote, eigen verantwoordelijkheid
van de provincie.”

De indieners van het plan realiseren zich dat het geen gemakkelijke
opgave is voor het provinciebestuur. En kostbaar bovendien. Maar het is
hard nodig en de provincie kan een belangrijke rol spelen bij het
steunen van concrete projecten op het terrein van circulaire economie en
schone technologie.

Kusters: “Het is belangrijk dat er ook draagvlak is in de
samenleving. Als de provincie plannen maakt waarvan de meerwaarde niet
onderkend wordt door de inwoners van Gelderland dan doen we iets niet
goed. Het is daarom belangrijk dat we de inwoners van Gelderland
betrekken want klimaatbeleid grijpt in op de leefwereld van ons
allemaal. We nodigen daarom ook alle Gelderlanders van harte uit om met
ideeën te komen die ons Klimaatplan kunnen versterken. De ervaring leert
dat uit onverwachte hoek soms geweldige oplossingen voor complexe
problemen worden aangedragen”

De acht partijen die het klimaatinitiatief hebben ingediend zijn SP,
VVD, CDA, D66, PvdA, Christen Unie, GroenLinks en 50Plus. De commissie
EEM bespreekt in haar vergadering van 21 februari het klimaatinitiatief
en de ‘Wensen en Bedenkingen’ van de Gedeputeerde Staten. In de
Statenvergadering van 7 maart wordt het initiatiefvoorstel officieel
aangeboden aan de Staten en met de leden en de gedeputeerden besproken.

De stukken zijn te vinden op https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/431457

 

Reactie toevoegen

U bent hier